Musica Sacra

Programma
Tarik O’Regan: Acallam na Senórach (an Irish colloquy) 2010 for chorus, guitar and bodhrán

Musici
Studium Chorale
Stefan Gerritsen, gitaar
Hans Leenders, dirigent

Concert
z
a 22 september 2018, 17:00 uur
Maastricht, Martinuskerk